EU fondovi Srbija


PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP
IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE

Svake godine EU stavlja na raspolaganje više desetina miliona evra za finansiranje projekata namenjenih privrednom tržištu Republike Srbije. Apliciranje za sredstva iz EU fondova je složen proces i finansijska sredstva se isključivo dodeljuju za unapred isplanirane i razrađene programe/projekte na osnovu definisanih tenderskih procedura, visokih kriterijuma evaluacije i veliku konkurenciju. Plan i priprema predloga projekta i projektne dokumentacije, predlaganje projekta i koordinacija sprovođenja, zahtevaju posedovanje stručnih znanja i veština iz oblasti upravljanja projektima, pravilima i smernicama Evropske komisije za pripremu projektnih predloga za EU programe.

Zbog nedovoljne informisanosti javnosti o konkursima i nepoznavanja postupaka
pisanja projekata, iskoristi se manje od 30% ovih mogućnosti!

Privredna komora Beograda prepoznala je značaj i potrebu privrednih subjekata za stvaranje uslova i lakši pristup izvorima finansiranja i realizaciji kvalitetnih projekata. U nameri da pomogne privredi i organizacijama koje imaju inicijativu, kao i potencijal za razvoj projektnih ideja i predloga, a u cilju maksimalnog iskorišćenja bespovratnih sredstva iz EU fondova koji su na raspolaganju Srbiji, Privredna komora Beograda već pet godina organizuje EU obuke sa ciljem da se kvantitativno i kvalitativno unapredi broj aplikacija i postigne viši nivo kvaliteta odnosno ostvarenih rezultata na  projektima finansiranim od strane EU.

EU obuke omogućavaju članovima i partnerima Privredne komore Beograda da se informišu o svim EU instrumentima koji su na raspolaganju do 2020. godine, kao i da se lideri projekata obuče kako da pripreme projekte primenjujući najsavremenije svetske prakse razvoja i pisanja EU projekata za period 2014–2020. godine.

 

Učesnici naprednih EU obuka će raditi na konkretnim projektnim inicijativama sa ekspertima i pripremaće predloge projekata za najavljene konkurse.

 

Program EU obuka realizuje se kroz različite obuke, treninge i info sesije koje se organizuju na mesečnom nivou tokom 2016. godine. Učešće na EU nastavi omogućiće polaznicima da:
· usavrše veštine koje su neophodne da maksimalno iskoriste EU fondove i programe, ali i druge izvore finansiranja 
· razviju svoj evropski network partnera 
· mobilišu investitore kada je potrebno 
· … a pre svega da  razviju svoje projektne inicijative i napišu predloge projekata zasnovane i koncipirane na  najvišim EU kriterijumima donatora i investitora

 

 

Cilj info sesije je da omogući učesnicima podatke o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za EU programa za period 2014-2020,  otvorenih i predviđenih konkursa u 2016. godini.

Info sesija će pružiti učesnicima informacije o tome šta su EU fondovi i programi, čemu služe, kako funkcionišu i omogućiće jasan pregled svih EU programa koji su namenjeni Republici Srbiji. Takođe, info sesija će dati učesnicima neophodne informacije o postojećim i budućim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi adekvatno odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama organizacije/institucije.

Format programa i dinamika održavanja: 5 puta godišnje, 1 dan, 1 predavač (preuzmite pozivno pismocv trenera i detaljan program info sesije)

 

Kotizacija za info sesiju: 1.500 dinara + PDV za članove Privredne komore Beograda, ostali 3.000 dinara + PDV. Kotizacija pokriva troškove info sesije, literature i osveženja u pauzama.
 

Najave termina i mesto održavanja EU info sesija u toku 2016:

· Novembar 1. Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, sala međusprat, preuzmite prijavu učešća